U bent hier: home / particulieren / Assurmifid belangenconflicten
 
AssurMiFID gedragsregels & belangenconflictenbeleid
 
Aangeboden producten, diensten en verzekeringstakken
 
1. Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling
Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.
 
2. Als erkend verzekeringsmakelaar zijn wij tot uw dienst voor de volgende verzekeringstakken.
 • 1: Ongevallen;
 • 2: Ziekte;
 • 3: Voertuigcasco- met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel;
 • 4: Casco rollend spoorwegmaterieel;
 • 5: Luchtvaartuigcasco;
 • 6: Casco zee- en binnenschepen;
 • 7: Vervoerde goederen met inbegrip koopwaren, bagage en alle andere goederen;
 • 8: Brand en natuurevenementen;
 • 9: Andere schade aan goederen;
 • 10: BA motorrijtuigen;
 • 11: BA luchtvaartuigen;
 • 12: BA zee- en binnenschepen;
 • 13: Algemene BA;
 • 14: Krediet;
 • 15: Borgtocht;
 • 16: Diverse geldelijke verliezen;
 • 17: Rechtsbijstand;
 • 18: Hulpverlening;
 • 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen;
 • 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen;
 
3. Polisvoorwaarden: zie download documenten
 
 
Belangenconflictenbeleid
 
Informatie over ons belangenconflictenbeleid
De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hieronder kan u meer informatie terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft.
 
1. Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de ďAssurMiFID -gedragsregelsĒ van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiŽle producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geŽerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

 
2. Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geÔdentificeerd. Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliŽnt;
 • Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
 • Situaties met een financiŽle drijfveer om andere cliŽnten te laten voorgaan;
 • Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliŽnt wordt uitgeoefend;
 • Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de client voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.
 • Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);
 • Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor;
 
3. Welke maatregelen neemt ons kantoor?

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert. Het gaat onder meer om:

 • Een interne instructienota;
 • Een aangepast verloningsbeleid;
 • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiŽle kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliŽnten toe te lichten;
 • Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
 • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
 • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.
 • Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.
 
4. Wat is de procedure?
 
5. Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geÔnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

 
Vergoedingen

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Deze kan variŽren naargelang het type verzekering. Meer informatie hierover kan u bekomen op ons kantoor.

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

U kan ons steeds contacteren indien u vragen heeft over deze onderwerpen. Telefonisch zijn we steeds bereikbaar op het nummer 09 362 68 69. Een e-mail kan u versturen naar info@waterloos.be.

 
Contactgegevens

Adviesbureau Waterloos bvba
Dorp 10 bus 1, B-9860 Oosterzele
T 32 9 362 68 69
F 32 9 362 27 60
M info@waterloos.be
FSMA nummer: 47229 A-cB
RPR 0473478378

Ons kantoor is ingeschreven als verzekeringsmakelaar in het register van de verzekeringstussenpersonen onder nummer 47229 A-cB, bijgehouden door de FSMA te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be
Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te Brussel, de MeeŻssquare 35, tel. 02/547.58.71 Ė fax 02/547.59.75 Ė info@ombudsman.as Ė www.ombudsman.as.

 
----------